بررسی رابطه بین نیروی انسانی و مدیرت دانش

مطالب دیگر:
📎365-مطالعه و ارزیابی عملكرد وصله های مكانیكی میلگردهای كششی ازنوع لوله های فولادی پر شده با گروت در قطعات بتن مسلح📎366-مطالعه تحلیلی تاثیر كاهش یا افزایش عرض دهانه در ارتفاع برپارامترهای موثر بر پاسخ جانبی سازه های بلند بتنی📎367-استفاده از تبدیل موجك مودهای ارتعاشی برای ارزیابی خسارت تیرهای بتن مسلح📎368-بررسی اثرات بازشو بر رفتار غیر خطی قابهای بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی📎369-بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی اتصالات مركب ستون بتنی با تیرفلزی📎370-بررسی پارامتریك برخورد پرتابه بررفتار دینامیكی پانل بتنی الیافی درنرم افزار LS-DYNA📎371-بررسی اثر پیوستگی – لغزش بر منحنی لنگر انحنای مقاطع بتن مسلح📎372-طراحی لرزهای بهینه قابهای خمشی بتن مسلح به كمك تحلیل پوش -اور📎373-پاسخ لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه با سیستم قاب خمشی تحت اثرزمین لرزه های حوزه نزدیك حاوی اثر جهت داری پیشرونده📎374-بهینه سازی ساخت مخازن بتنی زمینی آب با كاهش مقاومت فشاری بتن وافزایش مقاومت كششی فولاد📎375-بررسی اثر اندازه در تیرهای عمیق ساخته شده با بتن سبك📎376-بررسی كارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتنهای توانمندتحت اثرتنشهای چندمحوری📎377-بررسی تحلیلی و آئین نامه ای فرآیند وقوع تخیب های برشی و محوری درستونهای سازه های بتن مسلح موجود📎378-بررسی مودهای گسیختگی دردیوارخاك دوخت بتنی📎379-بررسی رفتار لرزهای مخازن بتنی سه بعدی باتحلیلهای تاریخچه زمانی📎380-بررسی آزمایشگاهی خودجمع شدگی و جمع شدگی ناشی از خشك شدگی انواع بتن خود تراكم تعمیری📎381-تعیین طول موثر شیار در روش شیارزنی جهت جلوگیری از جداشدگی ورق CFRP از سطح بتن📎382-افزایش ظرفیت خمشی ستون های بتن مسلح با استفاده از میلگردهای كامپوزیتی مدفون در سطح📎383-مقایسه آزمایشگاهی انواع روشهای مقاومسازی ستونهای بتنآرمه با استفاده از تكنیك غلاف بندی بتنی📎384-عملكرد بتن تقویت شده به وسیله ورقه های FRPدر مواجهه با شرایط اقلیمی مهاجم📎385-تحلیل دینامیكی غیرخطی ساختمان سه بعدی بتن مسلح بهسازی شده با میراگرهای فلزی افزایش دهنده میرایی و سختی (TADAS)📎386-تأثیر محصورشدگی با FRPبر منحنی اندركنش نیروی محوری- لنگر خمشی ستون های بتن مسلح📎387-بررسی تاثیر نحوه اتصال انتهای ورقهای CFRP بر نحوه شكست تیرهای بتنی مسلح تقویت شده درخمش📎388-مقاوم سازی پایه پلهای بتنی به روش پس كشیدگی خارجی توسط تاندونهای CFRP📎389-معرفی و ارزیابی مدل های پیش بینی شكست زودرس در تیرهای بتنی تقویت شده با صفحاتFRP
بررسی رابطه بین نیروی انسانی و مدیرت دانش|50421738|qmi|bf|کیو ام|
در این پست قصد معرفی فایل بررسی رابطه بین نیروی انسانی و مدیرت دانش را داریم با ما همراه باشید.

در این بسته تحقیقی 5 مقاله معتبر علمی و یک خلاصه کتاب به صورت pdf در خصوص رابطه نیروی انسانی و مدیریت دانش گردآوری شده است و مناسب برای دانشجویان و محققینی است که قصد تدوین پایان نامه و تهیه مقاله در این خصوص میباشند تا به عنوان یک منبع تحقیقی مناسب و علمی از آن استفاده نمایند


عناوین فایل های این بسته تحقیقی به شرح زیر است:


بررسی نقش سرمایه انسانی بر فرآیند مدیریت دانش با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری


بررسی نقش نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی بر موفقیت مدیریت دانش (ارائه مدل مفهومی)


تحلیل نقش منابع انسانی، ساختار و فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی با توجه به مدریت دانش در سازمان


بررسی رابطه بین عوامل سازمانی (ساختار، تکنولوژی و کارکنان) با استراتژی های مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد


الگوی عوامل ساختاری در راستای استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان؛ مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران


خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد/گریفن ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمارزاده