انتقال حرارت و جرم در خشک شدن بستر ثابت ذرات متخلخل تغییرشکل ناپذیر ‏

مطالب دیگر:
📚آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 88📚آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 89📚آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 90📚آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 80📚آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 81📚آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 82📚آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 83📚آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 84📚آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 85📚آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 86📚آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 87📚آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 88📚آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 90📚آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 80📚آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 81📚آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 82📚آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 83📚آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 84📚آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 85📚آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 86📚آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 87📚آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 88📚آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 89📚آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 90📚آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت کالسیمین در سال 80
انتقال حرارت و جرم در خشک شدن بستر ثابت ذرات متخلخل تغییرشکل ناپذیر ‏|50421743|qmi|bf|کیو ام|
در این پست قصد معرفی فایل انتقال حرارت و جرم در خشک شدن بستر ثابت ذرات متخلخل تغییرشکل ناپذیر ‏ را داریم با ما همراه باشید.

عنوان انگلیسی: Heat and mass transfer in fixed bed drying of non-deformable porous
particles


عنوان فارسی: انتقال حرارت و جرم در خشک شدن بستر ثابت ذرات متخلخل تغییرشکل ناپذیرنام ژورنال: International Journal of Heat and Mass Transferسال انتشار: 2016تعداد صفحات مقاله انگلیسی:8


تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24


a b s t r a c t
A drying model for non-deformable porous spherical particles in a fixed bed passed by a drying agent was
developed. The model was based on coupled moisture and heat balance equations, where the moisture
molar flux evaporated from a pore was estimated according to the diffusion through a stagnant gas layer.
Model equations included various process factors, e.g., characteristic parameters of porous particle (diameter,
porosity, and pore tortuosity), fixed bed particles (void fraction, height, initial moisture content, and
initial temperature), and drying agent (superficial velocity, input humidity, and initial temperature).
Particle porosity and pore tortuosity were selected as adjustable parameters. An experimental study
on air drying of fixed bed activated carbon was conducted and the adjustable parameters were fitted
based on experimental data. Values of 0.28 ± 0.04 m3/m3 for particle porosity and 1.25 ± 0.15 for pore tortuosity
were obtained under studied operating conditions. The drying was faster with an increase in air
superficial velocity (0.04–0.42 m/s) and initial air temperature (25–45 C). The model predicted accurately
different experimental data and it could be used in designing and optimizing the convective drying
of fixed bed porous particles.چکیده


مدلی برای خشک شدن ذرات کروی متخلخل تغییرشکل ناپذیر در یک بستر ثابت درحال عبور توسط یک عامل خشک کردن توسعه داده شد. این مدل مبتنی بر رطوبت کوپل شده و معادلات تعادل گرمایی بود، که در آن شار مولار رطوبت تبخیر شده از یک منفذ بر اساس نفوذ از طریق یک لایه گاز ساکن برآورد شد. معادلات مدل شامل عوامل مختلف فرآیند، به عنوان مثال، پارامترهای مشخصه ذرات متخلخل (قطر، تخلخل، و خمیدگی حفره)، ذرات بستر ثابت (کسر خالی، ارتفاع، رطوبت، و دمای اولیه)، و عامل خشک شدن (سرعت سطحی، رطوبت ورودی و دمای اولیه) بود.تخلخل ذرات و خمیدگی حفره به عنوان پارامترهای قابل تنظیم انتخاب شدند. یک مطالعه تجربی درباره خشک کردن هوا بستر ثابت کربن فعال انجام شد و پارامترهای قابل تنظیم بر اساس داده های تجربی برازش شدند. مقادیر m3/m3 0.04± 0.28 برای تخلخل ذرات و 0.15 ± 1.25 برای خمیدگی حفره تحت شرایط عملیاتی مورد مطالعه به دست آمد. خشک کردن با افزایش سرعت سطحی هوا (0.04-0.42 متر / ثانیه) و دمای هوا اولیه (25-45درجه سانتی گراد) سریعتر بود. مدل، داده های تجربی مختلف را با دقت پیش بینی کرد و می توان آن را در طراحی و بهینه سازی خشک شدن همرفتی ذرات متخلخل بستر ثابت استفاده کرد.