کتاب صوتی بارون درخت نشین

کتاب صوتی بارون درخت نشین|50421760|qmi|bf|کیو ام|
در این پست قصد معرفی فایل کتاب صوتی بارون درخت نشین را داریم با ما همراه باشید.

ایتالو کالوینو" قصه گوی چیره دستی است . او می گفت برای بهتر دیدن و زیستن راه های بی شماری را می توان آزمون کرد . یکی از این راه ها این است که بالای درخت زندگی کنیم . مثل " کوزیمو " . حتا اگر پسر بارون باشی و وارث املاک و دارایی هایش . کوزیمو این کار را انجام می دهد و از نوجوانی بالای درخت زندگی می کند و تا پایان عمر از درخت پایین نمی اید . بهانه او سخت گیری های خانواده است . سنت های دست و پاگیر زندگی اشرافی و مقررات خشک زمینی . او قانون منعطف و مرطوب جنگل را بیشتر دوست دارد و شگفت این که هر چه بیشتر از زندگی کلیشه ای زمینیان فاصله می گیرد ، آمیزش او با جنبه های جزء زندگی زمینی بیشتر می شود . او از بالای درخت زمین را بهتر از بقیه می بیند.

کتاب حاوی روایت های مختلفی از حوادثی است که برای کوزیموی درخت نشین در طول مدت درخت نشینی اش رخ می دهد . عشقهایش ، رفتارش و اندیشه اش . حوادثی که همیشه دور از ذهن می نماید ولی راوی با شیرینی تمام واقعی بودن حوادث را به خواننده تحمیل می کند هر چه که همیشه تاکید می کند باور کردنش سخت است . داستان در قرن هجده و نوزده اروپا روایت می شود . زمانی که از گوشه و کنار زمزمه های نو اندیشی ، روشنگری و به زیستی شنیده می شود . همان زمان که کم کم جمهوری بزرگ فرانسه شکل می گیرد ، کوزیمو هم به فکر استقرار جمهوری درختستان می افتد . فرانسه با ناپلئون امپراطوری می شود و جمهوری درختستان هم هرگز تشکیل نمی شود . ناپلئون با کوزیمو دیدار می کند به زندگی او غبطه می خورد و می گوید:" دلش می خواست اگر ناپلئون نبود ، کوزیمو بود" . در کل می توان کتاب را گریز از همه گیری و پیش روی به سوی نوزیستی و به زیستی عنوان کرد . روایتی اومانیستی از یک طبیعت گرایی ناب و این دریک جمله کلیدی که کل کتاب را خلاصه می کند و تکرار می شود نمود پیدا می کند. این جمله جوابی است که برادر کوزیمو (راوی ) به " ولتر" می دهد . جایی که این فیلسوف ، شگفت زده می پرسد : این که برادر شما همیشه بالای درختها می ماند ، برای این است که به آسمان نزدیک تر باشد ؟ و پاسخ می شنود که " برادرم معتقد است که برای بهتر دیدن زمین باید کمی از آن فاصله گرفت . "

ایتالو کالوینو نویسنده ایتالیایی این کتاب را در سال 1957 نوشته است . در مقام مقایسه اگر ویکنت شقه شده ، شوالیه ناموجود و علی الخصوص شهرهای نامریی را از این نویسنده خوانده باشید ، احتمالا خواندن" بارون درخت نشین" شما را زیاد راضی نخواهد کرد. فضای وهم آلود و اساطیری شهرهای نامریی در این کتاب دیده نمی شود. بارون درخت نشین مانیفست زندگی است . زندگی دلخواه . کتاب را مهدی سحابی ترجمه کرده است و انتشارات نگاه آن را چاپ کرده است .